CLOSE

“304 Smart Town ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เนื่องด้วยในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมเองมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญที่จะช่วยและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆขึ้น เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทางสวนอุตสาหกรรม 304 จึงได้จัดโครงการ “ 304 Smart Town ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์(ล่องแก่ง) ณ แก่งหินเพิง อำเภอนาดี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2562 พร้อมทั้งได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของกลุ่มโรงงานภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 พร้อมทั้งชาวบ้านโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน และให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบสวนอุตสาหกรรม 304 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ด้วย